Životné poistenie pre deti

Veľmi významné miesto medzi životnými poisteniami patrí životnému poisteniu pre deti.

Pre každého človeka rodina a dieťa vždy bolo, je a bude na prvom mieste. Je to poistenie, aby dieťa mohlo vykročiť do budúcnosti a malo pri tom istoty. Istoty nielen pri nepredvídaných a nečakaných životných udalostiach, ale aj istý druh finančného zabezpečenia, ktoré môže použiť pri štarte do života, prípadne pri ďalšom štúdiu.

Životné poistenie pre deti tak zabezpečí bezpečnejší a krajší vstup dieťaťa do života a sveta dospelých.

Životné poistenie pre deti
Životné poistenie pre deti

Detské životné poistenie môže uzatvoriť rodič, starý rodič, krstný rodič, prípadne i iný príbuzný hneď po narodení dieťaťa alebo aj neskôr. Najčastejšie je tento druh poistenia uzatváraný do začiatku nástupu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Detské životné poistenie  sa uzatvára na dlhšie časové obdobie. Najčastejšie toto obdobie je dohodnuté v poistnej zmluve  k dovŕšeniu určitého veku dieťaťa. Býva tak najmä dovŕšenie veku 15, 18, 21 alebo 25 rokov. Vek 25 rokov je posledným rokom, do kedy môže byť dieťa poistené  rámci detského životného poistenia.

Uzavretie životného poistenie je najvýhodnejšie pre deti.

Tento druh poistenia   poskytuje dieťaťu dobre čitateľný produkt životného poistenia, ktorý deťom a mládeži, teda poisteným zabezpečí ochranu vo forme nielen poistenia pre prípad úrazu alebo choroby, ale zároveň je to aj prostriedok  nasporenia finančnej hotovosti, ktorá sa zhodnocuje počas celej doby poistenia,

Kompletné životné poistenie pre celú rodinu.

V neposlednom rade je dôležitá aj ďalšia skutočnosť, že v rámci detského životného poistenia sú vo väčšine prípadov poistení aj obaja rodičia. V praxi to znamená, že v prípade invalidity rodičov z dôvodu úrazu alebo choroby, prípadne smrti jedného alebo oboch rodičov  poistenie pokračuje, avšak dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Znamená to teda,  že poistenec bude zabezpečený aj naďalej tak, ako je v poistnej zmluve dohodnuté do jej ukončenia.

Niektoré druhy životného poistenia pre deti / záleží od produktov konkrétnych poisťovacích spoločností/ navyše môžu zabezpečiť poistenému dieťaťu  vyplácanie ročného dôchodku až do ukončenia dohodnutej poistnej zmluvy, prípadne táto suma môže byť aj jednorazová, ak je tak dohodnuté v zmluve, Ide o prípady, kedy rodičia dieťaťa následkom úrazu, choroby alebo smrti stratili možnosť zabezpečiť svoje dieťa, Všetko samozrejme závisí od toho, aký druh detskej životnej poistky ste uzatvorili a s akou poisťovňou.

Životné poistenie pre deti je produkt, ktorý poskytuje poistenému ochranu vo forme kvalitného úrazového poistenia. V rámci tohto poistenia, môže byť uzatvorené aj pripoistenie nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča, Jedná sa najmä o pripoistenie pre prípad:

  • trvalých následkov úrazu
  • smrti následkom úrazu
  • denného odškodného počas liečenia  úrazu
  • denného odškodného počas hospitalizácie v nemocnici v dôsledku úrazu alebo choroby
  • pripoistenia kritických chorôb
  • zodpovednosti za škodu
  • oslobodenia od platenia poistného v prípade zdravotného handicapu.

Ak by nastal prípad, že poistené dieťa zomrie na následky úrazu alebo choroby, poisťovňa je povinná osobám, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve okamžite vyplatiť sumu, dohodnutú v poistnej zmluve pre prípad smrti v dôsledku úrazu alebo choroby. Ak sa jedná o smrť v dôsledku choroby, musí byť táto choroba špecifikovaná pri podpise detskej životnej poistky. Počet týchto chorôb sa v poslednom období upravil v prospech chorôb, ktoré sú vo väčšej miere zastúpené pri úmrtí dieťaťa.

Ak poistenému dieťaťu zanechá úraz trvalé následky, poisťovňa pristúpi k tomu, že vyplatí príslušné percento z

Detskej životnej poistky pre trvalé následky úrazu a poistenie pokračuje aj naďalej.

Životné poistenie detí v kríze.

I keď finančná situácia rodín v súčasnej dobe nie je najlepšia, i tak sa snažia rodičia, prípadne starí rodičia zabezpečiť istotu a budúcnosť svojich detí práve uzatvorením detského životného poistenia i keď s menšími mesačnými sumami, ako by si želali. Vyplýva to zo štatistík jednotlivých poisťovni, Ale prínosom je, že počet poistených detí neklesá, naopak, po poklese v roku 2009 vzrástol takmer o polovicu. A práve táto situácia núti jednotlivé poisťovne, aby pripravovali nové a nové produkty v rámci životného poistenia dieťaťa. 

Ist hore na formular Kliknite sem pre podrobnosti

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Pokračujte na podobné príspevky nižšie:

Príspevok bol publikovaný v kategórii Životné poistenie pre deti , označený značkami: , , . Do svojich obľúbených záložiek si môžete uložiť článok pomocou trvalého odkazu na stránku tu.

Komentáre nie sú povolené.